Reklamacje i zwroty związane z amówieniami

 1. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Klientowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
  • pisemnie na adres: VPOL SKLEP FRYZJERSKO KOSMETYCZNY UL. WILCZYŃSKIEGO 23 OLSZTYN 10-686
  • telefoniczne pod numerem: +48 576 216 911
  • pocztą elektroniczną pod adres: hairsklep@hairsklep.pl

  Wymogi podane w punkcie 1 mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 3. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. Klient składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.
 5. Konsumentowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
 7. W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Konsument składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
 8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko;
  • datę złożenia reklamacji;
  • adres do korespondencji pisemnej a także adres e-mail oraz numer telefonu;
  • datę zakupu wadliwego towaru
  • skan dowodu zakupu
  • przedmiot reklamacji z dokładnym zapisem nazwy, modelu;
  • przyczynę reklamacji;
  • żądanie rozpoznania reklamacji;
  • podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).
 10. Wymogi podane w punkcie 7, mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 11. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 12. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta.
 13. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych odeśle do Klienta na swój koszt reklamowany produkt.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpoznawania złożonej reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń oraz zasad dostępu do polubownych procedur rozwiązywania sporów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, jak również w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie.
 15. Zwroty towarów Konsument dokonuje na własny koszt wysyłając bezpiecznie zapakowany towar na adres: VPOL SKLEP FRYZJERSKO KOSMETYCZNY UL. WILCZYŃSKIEGO 23 OLSZTYN 10-686